Страници

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ"

Гл. ас. Марта Славкова, дф
Тел.: 
Електронна поща: mslavkova@pharmfac.mu-sofia.bg

Гл. ас. Марта Славкова завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет – София през 2012г. Summa cum laude.

От 2013г. е асистент, а от  2016 г. главен асистент към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“. Защитава докторска дисертация по Технология на лекарствените форми и биофармация на тема “Разработване и охарактеризиране на липидни пелетни системи за маскиране на вкуса и адаптиране на дозата в педиатричната практика“.

Стипендиант на немската служба за академичен обмен (DAAD) и в периода 2014-2015г. извършва научни изследвания във връзка с дисертационния си труд в университета Хайнрих-Хайне, Дюселдорф, Германия.

Притежава  специалност по Технология на лекарствените форми,  придобита през 2019г. по линия на СДО в МУ-София.

Понастоящем заема длъжност главен асистент към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“.

Участва в обучението и изпитните сесии по Технология на лекарствените форми I част, II част и Биофармация на български и английски език.

Научно-изследователската работа и приносите на гл. ас. Марта Славкова са в следните направления на фармацевтичната и/или медицинска наука и практика: експериментален дизайн и оптимизиране, разработване и охарактеризиране на наноразмерни лекарствени форми, модифициране на лекарственото освобождаване, педиатрични лекарствени форми и др.

Автор и съавтор е на повече от 25 публикации, с  над 156 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Експерт в областта на разработването и охарактеризирането на лекарствени форми.

Участник е в редица научни проекти, финансирани от МУ-София, Фонд Научни изследвания към МОН и др.

Член на професионални организации и асоциации: Българско Научно Дружество по Фармация (БНДФ); Българска Асоциация по Фармацевтични Технологии (БАФТ), Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Technologie (APV, Germany)

https://orcid.org/0000-0001-5335-461X

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)