Страници

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ"

Гл. ас. Диляна Георгиева, дф
Тел.: 
Електронна поща: dgeorgieva@pharmfac.mu-sofia.bg

Гл. асистент Диляна Георгиева завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София през 2002 г. От 2009 г. е асистент, от 2014 г. е гл. асистент към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“. Защитава докторска дисертация по научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ на тема „Разработване и изследване на наносистеми на база на рН-чувствителни амфифилни четвъртичен азот-съдържащи полимерни носители като лекарство-доставящи системи за дексаметазон натриев фосфат“. Притежава специалност по Технология на лекарствата с биофармация, придобита по линия на СДО в МУ-София.

Понастоящем заема длъжност гл.асистент към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“.

Участва в обучението по Технология на лекарствата и биофармация.

Научно-изследователската работа и приносите на гл. асистент Д. Георгиева са в следните направления на фармацевтичната наука и практика: разработване и охарактеризиране на матрични системи на база различни полимерни носители; синтез и методи за физикохимично и биофармацевтично охарактеризиране на полимерни лекарство-доставящи системи; разработване и усъвършенстване на лекарствени системи с удължено и контролирано освобождаване; получаване и изследване на микро- и наносистеми – полимерни наночастици, нанотехнология и нанофармация.

Автор е на редица публикации с цитирания в индексирани списания в J.Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clarivate, Google scholar и др. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16241402100

Участник в научни проекти, финансирани от СМН.

Рецензент за научни списания – AAPS, Pharmacia.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)