Страници

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ"

Гл. ас. Виктория Михайлова, дф
Тел.: 
Електронна поща: vmihailova@pharmfac.mu-sofia.bg

Гл. ас. Виктория Михайлова завършва Фармацевтичен факултет на Медицинска академия – София през  1986 г. От 2002 г. е гл. асистент към катедра „Технология на лекарктвените средства с биофармация“. Защитава докторска дисертация по докторска програма на тема „Структурно-реологични и биофармацевтични изследвания на хидрогелни матрични таблетки с молсидомин”. Притежава  специалност по „Технология на лекарствените форми и биофармация“,  придобита по лини я на СДО в МУ-София.

Понастоящем заема длъжност гл. асистент към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация. Участва в обучението по „Технология на лекарствените форми“ и „Биофармация и фармакокинетика“.

Научно-изследователската работа и приносите на гл.ас. Виктория Михайлова са в следните направления на фармацевтична и/или медицинска наука и практика: лекарствени форми с модифицирано освобождаване, многочастичкови лекарство-доставящи системи, полимерни нанокомпозити, технологични и биофармацевтични проучвания, насочени към изследване на нови помощни вещества и лекарствени вещества.

Автор е на 37 публикации и 1 учебно помагало с 265 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Експерт в областта на контрол на качеството на лекарствени продукти.

Участник и/или ръководител на 12 научни проекта, финансирани от Съвета по медицинска наука на Медицински университет – София и Фонд „Научни изследвания”, МОН.

Рецензент за научни списания- Macromolecules, Biomacromolecules, European Polymer Journal, Medical Science Monitor, Pharmacia.

Член на професионални организации и асоциации – Български фармацевтичен съюз.

Научни публикации:

  1. Michailova, V., Titeva, R. Kotsilkova, E. Krusteva, E. Minkov. Influence of aqueous medium on viscoelastic properties of carboxymethylcellulose sodium, hydroxypropylmethyl cellulose, and thermally pre-gelatinized starch gels. Colloids and Surfaces A, 1999, 149, 515-520.
  2. Michailova, V., Titeva, R. Kotsilkova, E. Krusteva, E. Minkov. Water uptake and relaxation processes in mixed unlimited swelling hydrogels. Int. J. Pharm., 2000, 209 (1-2) 45-56.
  3. Michailova, V., Titeva, R. Kotsilkova, E. Krusteva, E. Minkov. Influence of hydrogel structure on the processes of water penetration and drug release from mixed hydroxypropylmethyl cellulose/thermally pregelatinized waxy maize starch hydrophilic matrices. Int. J. Pharm., 2001, 222, 7-17.
  4. Michailova V., Berlinova, P. Iliev, L. Ivanov, S. Titeva, G. Momekov, I. Dimitrov. Nanoparticles Formed from PNIPAM-g-PEO Copolymers in the Presence of Indomethacin. Int. J. Pharm., 2010, 384(1-2), 154-164.
  5. Michailova, V., Momekova, H. Velichkova, E. Ivanov, R. Kotsilkova, D. Karashanova, E. Mileva,I. Dimitrov, S. Rangelov. Self-Assembly of a Thermally Responsive Double-Hydrophilic Copolymer in Ethanol−Water Mixtures: The Effect of Preferential Adsorption and Co-Nonsolvency. J. Phys. Chem. B, 2018, 122, 6072−6078.

Научни проекти:

  1. Договор ФНИ-ДО-02-53/10.12.2008: „Изграждане на отворена лаборатория по експериментална механика на микро- и наноструктурни материали”. Ръководител: проф. д-р Румяна Коцилкова, дт
  2. Договор КП-06-Н43/3 от 30.11.2020г «Дизайн и охарактеризиране на конвенционални и модифицирани ниозоми и на хибридни, стимул-чувствителни in situ гелформиращи лекарствени форми на тяхна основа за ефективно лекарствено доставяне» Ръководител: проф. д-р Деница Момекова

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)