Страници

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ"

Доц. Борислав Цанков, дф
Тел.: 
Електронна поща: btzankov@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Борислав Цанков завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София през  2010 г. През 2011 г., след спечелен конкурс, е зачислен като редовен докторант към катедра ,,Технология на лекарствените средства с биофармация“. Успешно защитава докторска дисертация по Технология на лекарствените форми и биофармация на тема ,,Лекарствени форми с регулирано освобождаване на лекарствените вещества“ през 2014. Същата година печели конкурс и е назначен за главен асистент към катедра по ,,Технология на лекарствените средства с биофармация“. Притежава  специалност по Технология на лекарствата с биофармация,  придобита по линия на СДО в МУ-София.  

Понастоящем заема академичната длъжност доцент към катедра ,,Технология на лекарствените средства с биофармация“.

Участва в обучението по ,,Технология на лекарствените форми и биофармация“. Член на акредитационни комисии по линия на НАОА, член на научни журита, вещо лице в областта на фармацевтичната технология. Член на Академичния съвет на МУ-София и комисията по СОПКО. Научен ръководител на докторанти и дипломанти.   

Нучно-изследователската работа и приносите на доц. Борислав Цанков са в следните направления на фармацевтична наука и практика: разработване на неорганични, полимерни и хибридни наносистеми за регулирано освобождаване на лекарствените вещества, биофармацевтичен контрол.

Автор е на над 40 научни публикации, учебни помагала и монографии с над 270 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Експерт в областта на Фармацевтичната технология и биофармация.

Участник и/или ръководител на над 10 научни проекта, финансирани от ЕС, МОН, СМН на МУ-София, МУ-Плевен.

Рецензент за престижните научни списания Acta Biomaterialia, Journal of Drug Delivery Science and Technology,  Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials и др.

Доц. Цанков е член на Унгарската асоциация по фармацевтична технология.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)