Страници

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ"

Проф. Проф. Бистра Костова, дф
Тел.: 
Електронна поща: bkostova@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Бистра Костова завършва Фармацевтичен Факултет на Медицински Университет- София през 1996 г. От  2002 до 2017 г. последователно заема длъжностите – асистент, ст. асистент, гл. асистент и доцент.  Защитава докторска дисертация на тема:“ Разработване и охарактеризиране на матрични системи на база новосинтезирани цвитерйонни съполимери“. Притежава специалности по: „Технология на лекарствените форми с биофармация” и  „Клинична фармация“, придобити по линия на СДО в МУ-София. От  2017 г. до момента е професор към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“.

Участва в обучението на български и английски език по „Технология на лекарствените форми с биофармация” I част, „Технология на лекарствените форми с биофармация” II част, “Биофармация и фармакокинетика“ и СИД по „Технология на лечебно-козметичните продукти“.

Научно-изследователската работа и приносите на Проф. Костова,  са в следните направления: дизайн на полимерни носители с точно дефинирани  характеристики с цел- подобряване на ефективността и биосъвместимостта на лекарство-доставящи системи; изследване на различни типове полимерни мрежи като потенциални носители за лекарствени продукти; микро и наноструктурирани системи.

Автор е на над 60 публикации, 1 учебно помагало и 1 учебник, с над 260 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Експерт в областта на: технология на лекарствените форми, лечебно-козметични продукти, клинична фармация, нанотехнология и др.

Участник в редица научни проекти, финансирани от: Фонд Научни изследвания, Софийски университет “Св. Климент Охридски”; Медицински университет – София и МОН – Фонд Научни изследвания.

Рецензент за български и чуждестранни научни списания, в това число и за списанието на „Българското научно дружество по фармация“ – „Pharmacia“.

Член на Българската асоциация за фармацевтични технологии и на Българското научно дружество по фармация.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)