Страници

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ"

Проф. д-р Деница Момекова
Тел.: 
Електронна поща: dmomekova@pharmfac.mu-sofia.bg

 

Проф. д-р Деница Момекова завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет-София през  2001 г. От ноември 2001 г. е назначена като асистент към катедрата по Технология на лекарствените средства с Биофармация, където последователно заема длъжностите главен асистент (2008-2013г.), доцент (2013 -2017), а от април 2017 г. е професор към същата катедра. Защитава докторска дисертация по докторска програма „Технология на лекарствените средства и биофармация“, на тема “Стерично стабилизиране на липозоми чрез съполимери на основата на полиоксиетилен, носещи липидоподобни звена“. Притежава  специалности по „Технология на лекарствата“ и „Клинична фармация“  придобити по линия на СДО в МУ-София.

Участва в обучението на студенти по фармация по дисциплините „Технология на лекарствените форми и биофармация“ I и II част; „Биофармация и фармакокинетика“ и „Технология на лечебно-козметичните продукти“.

Научно-изследователската работа и приносите на проф. Деница Момекова са в областта на: · Технология на лекарствените форми; · Дизайн и охарактеризиране на наноразмерни носители за таргетно доставяне на лекарствени вещества и терапевтични гени: липозоми, ниозоми, полимерни мицели, макроциклени кавитанти; · Разработване и охарактеризиране на стимул-чувствителни липозоми, ниозомни и полимерни мицели и на хибридни стимул-чувствителни лекарствени форми на тяхна основа.

Проф. Момекова е експерт е в областта на фармацевтичните нанотехнологиите, насоченото лекарствено доставяне и дизайна на мултифункционални стимул-чувствителни наноразмерни лекарствени  платформи.

Проф. Деница Момекова е автор на множество публикации в утвърдени в областта на фармацевтичната наука списания с висок импакт фактор, учебни помагала и глави в колективни монографии. Цитиранията на трудовете ѝ са в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier и др. Научни публикации на проф. Момекова и цитиранията на трудовете ѝ могат да се видят на посочения линк: https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Momekova&st2=d&origin=searchauthorlookup

Член на редколегията на на международното списание Nanoscience and Nanotechnology: Nanostructured Materials Application and Innovation Transfer. https://nsnt.iees.bas.bg/en/about-107/board-156

Проф. Момекова е рецензент на множество списания с импакт фактор или импакт ранг. Член на борда рецензентите на Nanomaterials на MDPI.

Член на Българско Научно Дружество по Фармация, Националния Координационен Съвет по Нанотехнологии и Българска Асоциация за Фармацевтични Технологии.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)