Страници

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ"

Проф. д-р Николай Георгиев Ламбов, дф
Тел.: 
Електронна поща: nlambov@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Николай Ламбов завършва Фармацевтичния факултет на Медицинска академия през 1974 год.;

От 1980 г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент, а от 1992 г. доцент и от 2011 г. – професор към катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичния факултет на Медицински университет-София;

Защитил е кандидатска дисертация (1980 г.) в направление Технология на лекарствените форми и биофармация на тема: Технологични и биофармацевнични изследвания на ректални супозитории с обезболяващо и седативно действие“;

Притежава специалности по „Технология на лекарствените форми и галеновите препарати“ (1984 г.) и „Клинична фармация“ (2017 г.) по линията на СДО в Медицински университет-София;

Понастоящем заема длъжността гост-професор към катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичния факултет на Медицински университет-София;

Участва в обучението на студенти по фармация и специализанти по „Технология на лекарствените средства и биофармация“ като чете лекции, води практически упражнения и участва в семестриалните и държавни изпити;

Научно-изследователската работа на проф. Ламбов е основно в областта на създаване и биофармацевтично охарактеризиране на различни видове лекарствени форми в т.ч. с контролирано освобождаване, разработване на микро- и наноразмерни системи с удължено и насочено разпределение в организма;

Специализирал е в Института по фармация и химия на храните при Университета в Мюнхен (1982-1983 г.) Института по Галенична фармация при Университета във Франкфурт на Майн (1983 г.), фирма „Rohm Pharma“ в Дармстадт (1991 г.) и Института по фармацевтична технология и биофармация при Университета в Мюнстер (1992 г., 2001 г. и 2006 г.);

Автор е на 144 научни публикации, от тях 91 в списания c „импакт-фактор“ има 268 цитирания в Scopus Elsevier и Web science на Clavirate, 9 патента и 24 внедрени в практиката лекарствени продукта;

Съавтор на 4 учебни помагала (2 учебника и 2 ръководства за практически упражнения на студенти по фармация) и 3 монографии;

Експерт в областта на технологията на лекарствата, лекарствените форми с модифицирано освобождаване, биофармация и биофармацевтичен контрол;

Ръководител и участник в 22 научни проекта финансирани от Медицински университет-София и фонд „Научни изследвания“ към МОН, както и 3 международни научни проекта финансирани от  Kernforshungzentrum Karlsruhe (1992-1993 г.), Deutsche Vorschungsgemeischaft (1994 г.) и фондация Volkswagen (1995-1999 г.);

 Член на редколегията на сп. „Фармация“, на експертната комисия за признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия и/или на специалност в областта на здравеопазването към МЗ и на БНДФ.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)