Страници

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ"

Проф. д-р Красимира Йончева, дфн
Тел.: (+359-2) 9236-525
Електронна поща: kyoncheva@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Красимира Йончева завършва Фармацевтичен факултет на МУ-София през 1993 г. и започва своята преподавателска кариера през същата година като асистент, от  2011 г. е доцент, а от 2016 г. професор към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“.

През 2001 г. защитава докторска дисертация на тема “Създаване на биоразградими полималатни микросфери”, а през 2021 г. и  дисертация за присъждане на степента „Доктор на науките“ на тема „Разработване на наноразмерни лекарство-доставящи системи натоварени с биологично активни вещества“.  

Притежава  специалности по „Технология на лекарствените форми и средства” и по „Клинична фармация” придобити по линия на СДО в МУ-София.

През 2001-2002 е провела специализация в Университета на Антверпен (Белгия) в областта на полимерните наночастици за очно приложение, а през 2002-2004 в Университета на Навара (Испания) относно биоадхезивни наночастици за перорално приложение.

Понастоящем заема длъжност ръководител на катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация” и Заместник декан по научно-изследователската дейност на Фармацевтичен факултет. Участва в обучението на студенти по дисциплините „Технология на лекарствените форми и биофармация“ и „Биофармация и фармакокинетика“. Изнасяла е лекции в Университета на Навара (Испания) и Университета в Сиена (Италия).

Фокусът на научно-изследователската работа на проф. Йончева е свързан с разработване на полимерни микрочастици и наночастици като лекарство-доставящи системи, повърхностно модифициране на свойствата на наночастиците (пегилиране, обвиване с биоадхезивни полимери), разработване и охарактеризиране на полимерни мицели, стабилност на лекарствените вещества и др.

Експерт в областта на фармацевтичните нанотехнологии и биоадхезивните лекарство-доставящи системи.

Участвала е в 16 научноизследователски проекта, 2 от които международни. Автор е на европейски патент и над 100 публикации, от които над 90 в списания с висок импакт фактор, с над 1200 цитирания в индексирани списания (h-индекс 21 по Scopus).

Рецензент е на редица научни публикации към издателствата Еlsevier, Taylor & Francis и др. Член е на редакторския борд на списание Pharmaceutics на MDPI.

Научните публикации и цитирания на трудовете на проф. Йончева могат да се видят на посочения линк: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8501401100

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)