Страници

АКТУАЛНО

Необходими документи за записване в 1 курс, уч. 2024/2025 г.

Документи за записване на новоприети студенти:

1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие
При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя

2. Лична карта – оригинал или нотариално заверено пълномощно

3. Медицинско свидетелство, издадено по съответния ред от личен лекар,
без психодиспансер

4. Документ за платена такса
Tаксата се внася по банков път на следната сметка:
Юробанк България АД

IBAN:BG07BPBI79403163983403

BIC:BPBIBGSF

Получател: Фармацевтичен факултет МУ -София

Основание за плащане: сем. такса І курс, І семестър
Наредител: 3-те имена на студента и ЕГН
Сума: 600 лв

5. Снимки – 3 броя / паспортен формат /

6. Набор от документи :
– именник
– декларация за здравно осигуряване /само за студенти до 26 години/
– декларация
– уверения – 2 бр. / за общежитие /
Тези документи се разпечатват, попълват четливо, подписват се от студента и се залепват
снимките.
7. Документи за записване по образец  за МУ- София
– студентска книжка и студентска лична карта
получават се от студентска канцелария

В КАНЦЕЛАРИЯТА СЕ ВЛИЗА САМО  С ПОПЪЛНЕНИ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ
И ЗАЛЕПЕНИ СНИМКИ!!!
Работно време: от 8.30 до 16.00 часа / без събота и неделя /
До сградата на факултета ще се допускат само новоприетите студенти или
упълномощените лица!

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)