Страници

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ - АКТУАЛНО

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 5 КУРС, ЗАВЪРШИЛИ СЕМЕСТРИАЛНО, ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА РАЗРАБОТВАТ ДИПЛОМНА РАБОТА!!

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Съгласно т. 8.8. от Раздел XI на Правилника за подготовка и провеждане на учебната година, по желание студентите могат да защитят Дипломна работа ако имат среден успех от учебните дисциплини, включени в Държавният изпит, най-малко Мн. Добър 4.50 и най-малко Мн. добър 5.00 по дисциплината, по която ще изготвят Дипломната си работа.

Дисциплините, влизащи в Държавният изпит са както следва: Фармакология, Токсикология, Технология на лекарствата 1 и 2 част, Биофармация и фармакокинетика, Фармакогнозия 1 и 2 част, Фармацевтична химия, Фармацевтичен анализ, Социална фармация и фармацевтично законодателство.

Желаещите да разработват Дипломна работа подават заявление до Ръководител катедра (по образец) след успешно полагане на всички семестриалните изпити.

Образец на заявлението се получава от Деканат 1, като в него се вписват оценките, по съответните дисциплини и се заверява, с подпис и печат.

Актуално

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)