Страници

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ"

Доц. Христина Войчева, дф
Тел.: 
Електронна поща: hvoycheva@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Христина Войчева завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет през  2001 г.  От 2010 г. е асистент и от 2014 г. гл. асистент. Защитава докторска дисертация на тема “Дизайн и оптимизиране на лекарство-доставящи системи с кверцетин“. Притежава  специалност по „Технология на лекарствата и биофармация“  и има завършена втора магистратура по Здравен мениджмънт от Факултета по Обществено здраве на Медицински Университет – София. Понастоящем заема длъжността главен асистент към катедра „Технология на лекарствата с биофармация“. Научно-изследователската работа и приносите на гл.ас. Христина Войчева са в направленията дермални и трансдермални лекарстводоставящи системи и наноразмерни лекарстводоставящи системи. Автор е на редица публикации, учебни помагала, монографии с множество цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др. Участник в научни проекти, финансирани от МОН, Съвет по медицинска наука към МУ-София и други университети. Завършила е курсове по Хомеопатия към Центъра за Обучение и развитие на Хомеопатията; Европейско законодателство и контрол на козметичните продукти; Козметични продукти – рациаонална терапия и реализация; Програми за козметични грижи при различни типове кожа към Euro Bul training, лицензиран център за професионално обучение; Controlled release coating и Advansed formulation for gastro-intestinal targeting към Evonic Industries. Участва във внедряването на козметични продукти в производството. Член на Дружество по Фармацевтични Науки и Български Фармацевтичен Съюз.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)