Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Проф. Александра Савова, дф
Тел.: 
Електронна поща: asavova@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Савова завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София през 1996 година. От 2010 година работи в катедра Организация и икономика на фарамацията на Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София. Притежава специалности по организация и икономика на фармацевтичното производство и организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика придобити в Медицински университет-София. Провежда лекции, практически упражнения и семинарни занятия, ръководство на магистърски тези и докторантури в задължителни и свободно избираеми дисциплини преподавани в катедрата: медицински изделия, социална фармация, фармакоикономика, фармацевтични грижи, фармацевтичен маркетингов мениджмънт на български и/или английски език.

Член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и експерт в областта на лекарствената регулация.  

Автор и/или съавтор е на над 90 научни публикации и 8 учебни помагала, с над 200 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на ISI Web of Knowledge-Thomson Reuters.

Ръководител и/или участник в редица научни проекти, финансирани от СМН към МУ-София и МОН. Участник в два международни проекта, финансирани по европейски програми. Научно-изследователската работа на Проф. Савова е насочена в няколко съвременни направления на фармацевтичната наука и практика, като лекарствена регулация, ценообразуване и реимбурсиране, фармакоикономика, оценка на здравните технологии и др.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)