Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Доц. д-р Емилия Чернева
Тел.: (+359-2) 9236-507
Електронна поща: cherneva@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Емилия Чернева завършва Химическия факултет при Пловдивския университет през 2003 г.

От 2011 г. е гл. асистент, от 2018 г. доцент към катедра „Химия“.

Защитава докторска дисертация по професионално направление: 4.2. Химически науки, специалност Органична химия на тема “Естерамиди и диамиди на квадратната киселина – получаване, спектрално и структурно изследване“ с научен ръководител проф. Цонко Колев, дхн, ИОЦФ-БАН.

Понастоящем заема длъжност доцент към катедра „Химия“

Участва в обучението по „Органична химия“

Научно-изследователската работа и приносите на доц. Емилия Чернева са в следните направления: органична и медицинска химия, химия и спектроскопията на амино киселини, пептиди, протеини, Pt- и Pd-комплекси на съединения, съдържащи скварамиден и хидантоинов фрагмент.

Автор е на 35 публикации, 1 учебно помагало, с 133 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar.

Експерт в областта на Органичен синтез, Вибрационната спектроскопия, Рентгеноструктурен анализ.

Ръководител на 1 и участник в 8 научни проекта, финансирани от ФНИ-МОН и СМН-МУ

Рецензент за научни списания към Springer; Taylor and Francis;  Wiley;

Научни публикации:

Cherneva, E., Atanasova,M.,  Buyukliev, R., Tomovic, K., Smelcerovic, Z., Bakalova, A., Smelcerovic, A. 3′‐Methyl‐4‐thio‐1H‐tetrahydropyranspiro‐5′‐hydantoin platinum complex as a novel potent anticancer agent and xanthine oxidase inhibitor, Arch Pharm.;353:e2000039; 2020,

Bakalova, A., Buyukliev, R., Cherneva, E. New Pt(II) complexes with 3’-methyl tetrahydro-4H-thiopyranspiro5’-hydantoin: synthesis, theoretical and cytotoxic investigation, Medicinal Chemistry Research, 29:2218–2223; 2020, DOI: 10.1007/s00044-020-02639-9

Smelcerovic, A., Rangelov, M.,  Smelcerovic, Z., Veljkovic, A.,  Cherneva, E., Yancheva, D., Nikolic, G.,Petronijevic,Z., Kocic, G., Two 6-(propan-2-yl)-4-methyl-morpholine-2,5-diones as new non-purine xanthine oxidase inhibitors and anti-inflammatory agents, Food and Chemical Toxicology, 55:493–497, 2013

Smelcerovic, A., Dzodic, P., Pavlovic, V., Cherneva, E., Yancheva, D.,  Cyclodidepsipeptide – a promising scaffold in Medicinal Chemistry, Amino acids 2014; 46: 825-840

Научни проекти:

Проект КП-06-Н-39/4, тема “ Разработване на нови многофункционални бензимидазоли с потенциално комбинирано антиоксидантно и антинеопластично действие”, Фонд научни изследвания

Договор 84 /23.04.2019, тема: „Синтез, изследване и проучване на цитотоксичната и ксантин оксидазна активност на нови метални комплекси с N,O,S-съдържащи органични лиганди“, СМН

Договор 51/2016, тема: „Платинови комплекси със смесени амино лиганди. Дизайн, синтез, спектроскопско изучаване, теоретично предсказване и фармакологични изследвания“, СМН

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)