Страници

АКТУАЛНО

Започва приемането на документи (присъствено) за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2022-2023г.

Определяне на сроковете за подаване, обработка, класация и 
проверка на необходимите документи и изплащане на 
стипендиите по ПМС-90 
за летен семестър за учебната  2022 г./ 2023 г.

Н Е О Б Х О Д И М И  Д О К У М Е Н Т И 
за кандидатстване за стипендия
за летен семестър на учебната 2022-2023 г.

 

1.      Подаване  на документи към звената на МУ-София 

от 15.03.2023г. до 27.03.2022 г. вкл. до 12.00 часа

2.      Обработка , класация и оформяне на 5 % извадка

 от 28.03.2023 г. – до 31.03.2023 г. до 16 ч.

3.      Класиране на правоимащите  – 03.04.2023 г.

4.      Второ заседание на комисията – 04.04.2023 г.

5.      Изплащане на стипендии на правоимащите студенти  от 07.04.2023 г.

 

Начин на подаване на документи в отделните звена:

1.Медицински факултет- присъствено подаване

2.Факултет по дентална медицина – онлайн подаване

3.Фармацевтичен факултет- присъствено подаване

4.Факултет по обществено здраве- онлайн подаване

5.Филиал-Враца- присъствено подаване

6.Медицински колеж- онлайн подаване

   Изисквания за вида и формата на необходимите документи:

 

1.    Студентите да представят служебна бележка  от банка за личната си банкова сметка.

2.    Форматът на приложените документи задължително да бъде PDF., ако подаването се извършва онлайн в даденото звено. В случай, че кандидатите не подадат четливи и точни документи при подаване онлайн, те са длъжни да ги прекачат само тях в отделен e-mail, като записва в основание „корекция“ и да ги изпратят на съответния на звеното пощенски адрес

3.    Документи за стипендии на студенти с успех по-нисък от определения минимален няма да бъдат разглеждани и остават без последствия.

4. Комисията реши да не се подават заявления за еднократни помощи и награди за летен семестър на учебната 2022/2023 г.

 • ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ
 • ДОКУМЕНТ ЗА БАНКОВА СМЕТКА НА СТУДЕНТА
 • ДОКУМЕНТ ЗА БРУТНИЯ МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО ЗА ПЕРИОДА/ 01.09.2022г. – 28.02.2023 г.вкл. / . ЗА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО, КОГАТО Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ ДЕКЛАРИРА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА/ 01.09.2022г. – 28.02.2023 г.вкл. /.
 • КОГАТО В ДОКУМЕНТИТЕ УДОСТОВЕРЯВАЩИ БРУТЕН/ОСИГУРИТЕЛЕН-ЗА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО ИМА МЕСЕЦИ БЕЗ ДОХОД ИЛИ С МНОГО ПО-НИСЪК ТАКЪВ, СЪОБРАЗНО ПРИЧИНИТЕ ДА СЕ ПРЕДСТАВИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОКУМЕНТ ОТ НАП ЗА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД  ИЛИ  ДОКУМЕНТ ОТ НОИ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ НАБОРА ДОКУМЕНТИ, КОЙТО СЕ ИЗИСКВА ЗА БЕЗРАБОТЕН ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО. ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЛЕДВА ДА СА ОРИГИНАЛНИ И ДА СЕ ИЗВАЖДАТ ЗА ЦЕЛИЯ РАЗГЛЕЖДАН ПЕРИОД.
 • КОПИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗВОД /ЗА СТУДЕНТИ С РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ/ , БРУТНИЯ /ОСИГУРИТЕЛНИЯ -ЗА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА ДОХОД НА РОДИТЕЛЯ С КОГОТО СЪЖИТЕЛСТВА/. ПРИ ПОВТОРЕН БРАК СЕ ПРИЛАГА И ДОКУМЕНТ ЗА БРУТНИЯ/ОСИГУРИТЕЛНИЯ-ЗА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА ДОХОД НА СЪПРУГА/СЪПРУГАТА.
 • КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ ЗА КРЪГЛИ СИРАЦИ И ПОЛУСИРАЦИ, КСЕРОКОПИЕ НА СМЪРТЕН АКТ, ДОКУМЕНТ ЗА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ.
 • ЗА СТУДЕНТИ С ЕДИН РОДИТЕЛ /полусираци/, КОЙТО Е С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЕ ПРЕДСТАВЯ КОПИЕ ОТ СМЪРТНИЯ АКТ НА ПОЧИНАЛИЯ РОДИТЕЛ, КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА НАСЛЕДНИЦИ И КОПИЕ ОТ ТЕЛК РЕШЕНИЕТО НА ДРУГИЯ РОДИТЕЛ, С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 50 И НАД 50 %
 • КОПИЕ НА ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ ОТ ТЕЛК ЗА ИНВАЛИДНОСТ НА СТУДЕНТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 50 И НАД 50%.
 • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ МЕСТОРАБОТАТА ЗА БРУТНИЯ ДОХОД НА РАБОТЕЩ СТУДЕНТ за периода  /01.09.2022г. – 28.02.2023г.вкл./това важи за студенти, редовно обучаеми се и евентуално работещи на 0,5 % или на 0,25% трудов договор/.
 • НА РОДИТЕЛИ ПЕНСИОНЕРИ – ПЕНСИИТЕ,ИЗПЛАТЕНИ ПО МЕСЕЦИ, БЕЗ ДОБАВКАТА ЗА ЧУЖДА ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – УДОСТОВЕРЯВА СЕ С ДОКУМЕНТ ОТ ТП НА НОИ – отразяващ размера на пенсията за посочения период /01.09.2022г. – 28.02.2023г.вкл./
 • ЗА СТУДЕНТКИТЕ МАЙКИ С ДЕТЕ ДО 6г. ВЪЗРАСТ-КОПИЕ НА АКТА ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО И КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН БРАК /ако има такъв/ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ОБЩИНАТА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.

Когато майката не е студентка; когато майката е починала; когато упражняването на родителските права е предоставено на бащата-студент-освен акта за раждане се представят съответно : и копие от удостоверението за сключен брак, копие от смъртен акт на съпругата/ ако има такова/, копие от бракоразводното дело / ако има такова/.

 • За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от службите „Социално подпомагане“
 • СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ОТ ЗАПЛАТИ, ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД, МЕСЕЧНИ ДОБАВКИ, НАЕМИ, ХОНОРАРИ, ПРОДАЖБИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ДА ИМАТ ИЗХОДЯЩ № И ПЕЧАТ
 • ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВА, КОИТО СА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ ИЛИ УПРАЖНЯВАЩИ СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ, ИЛИ ДРУГИ САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ, ПРЕДСТАВЯТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ИЛИ ВНОСКИ ЗА ПЕРИОДА /01.09.2022г. – 28.02.2023 г. вкл/. ОТ НАП И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДОХОДИ ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД. ПРИЕМА СЕ ЕЛЕКТРОННА СПРАВКА ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД.
 • ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,КОИТО РЕАЛИЗИРАТ ДОХОД СЕЗОННО /ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА/ , ПОСОЧВАТ ПОЛОВИНАТА ОТ РЕАЛИЗИРАНИЯ ДОХОД ОТ НАСТОЯЩАТА ИЛИ ПРЕДХОДНАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА. Представят документ за регистрация като земеделски производител и декларация с нотариално заверен подпис за размера на дохода.
 • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА УЧАЩИ СЕ БРАТЯ И СЕСТРИ НА КАНДИДАТА/ издадена от съответното учебно заведение/.
 • ЗА СЕМЕЙНИ СТУДЕНТИ –КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТА ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК .
 • ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВА: СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТ ОТ НАП ЗА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ИЛИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД НА ЛИЦЕТО И ДОКУМЕНТ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ЗАПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА ОТ СЪОТВЕТНОТО ТП НА НОИ.
 • ЗА СТУДЕНТИ, КОИТО ДО ПЪЛНОЛЕТИЕТО СИ СА ОТГЛЕЖДАНИ В ДОВДЛРГ- СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ДОМА.
 • ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА СТУДЕНТА, РАБОТЕЩИ В ЧУЖБИНА ИЗВЪН ЕС, СЕ ПРЕДСТАВЯ ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ БРУТНИЯ ДОХОД ЗА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПЕРИОД ПО МЕСЕЦИ, ПРИДРУЖЕН С ЛЕГАЛИЗИРАН ПРЕВОД – ОРИГИНАЛ, А ЗА ТЕЗИ ОТ ЕС САМО ПРЕВОД.
 • ЗА УЧАЩИ СЕ БРАТЯ И СЕСТРИ НА КАНДИДАТА, КОИТО УЧАТ В ЧУЖБИНА ИЗВЪН ЕС СЕ ПРЕДСТАВЯ ДОКУМЕНТ ОТ СЪОТВЕТНОТО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ В  ОРИГИНАЛ, ПРИДРУЖЕН С ЛЕГАЛИЗИРАН ПРЕВОД – ОРИГИНАЛ, А ЗА ТЕЗИ ОТ ЕС САМО ПРЕВОД.

НУЛЕВ БРУТЕН ДОХОД НЕ СЕ ПРИЕМА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЕМЕЙСТВА.

НЕ СЕ ДОПУСКА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ЛИПСА НА ДОХОД С ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ ЧРЕЗ ДЕКЛАРАЦИЯ С УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ОТ НОТАРИУС.

АКО ПРИ ПРОВЕРКА НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИ УСТАНОВИ , ЧЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ ТАКИВА С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ И НАКАЗАНИЕ НА СТУДЕНТА.

Актуално

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)