Страници

АКТУАЛНО

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2”

Фармацевтичен факултет при МУ-София обявява конкурс за участие на млади учени и постдокторанти в първи етап на НП „Млади учени и постдокторанти – 2”.

Програмата е разделена на два модула – модул „Млади учени“ и модул „Постдокторанти“. Пълна информация за Програмата е публикувана и интернет-страницата на МУ-София: https://mu-sofia.bg/nauka/nauka/np-mladi-ucheni-i-postdoktoranti/

Модул „Млади учени“

Кандидатстващите млади учени трябва да отговарят за целия период на участието си в програмата на дефиницията „млад учен“, т.е. да са придобили ОКС „Магистър“ в рамките на последните 10 години. Датата на придобиване на магистърска степен се счита от датата на Протокола на Държавната изпитна комисия.

Списък на необходимите документи: 

 • Заявление до Декан на Фармацевтичен факултет за участие в НП „Млади учени и постдокторанти – 2”
 • Европейски формат автобиография
 • Диплома за завършено образование
 • Диплома за защитена образователна и научна степен „доктор“ (ако е приложимо)
 • Копие на страница от автореферат/дисертационен труд със списък на публикациите, свързани с придобиване на ОНС „доктор“ (ако е приложимо)
 • Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси
 • Описание на досегашната научна работа на кандидата (ако е приложимо)
 • Списък на всички публикации и проекти, в които е участвал (ако е приложимо)
 • Анотация и работен план за бъдеща научно-изследователска работа на кандидата, съгласувани с Ръководителя на съответната катедра.
 • Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка
 • Награди или грамоти
 • Декларация по образец

Модул „Постдокторанти“

Кандидатстващите постдокторанти трябва да отговарят за целия период на участието си в програмата на дефиницията „постдокторант“, т.е. да са придобили ОНС „Доктор“ в рамките на последните 5 години.

Списък на необходимите документи : 

 • Заявление до Декан на Фармацевтичен факултет за участие в НП „Млади учени и постдокторанти – 2”
 • Европейски формат автобиография
 • Диплома за получена докторска степен
 • Копие на страница от автореферат/дисертационен труд със списък на публикациите, свързани с придобиване на ОНС „доктор“
 • Списък на публикации след придобиване на ОНС „доктор“
 • Списък на всички проекти, в които е участвал
 • Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития
 • Мотивационно писмо, включващо и информация за областта на научни интереси
 • Описание на досегашната научна работа на кандидата
 • Проектно предложение –  задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение в организацията-бенефициент, което да отговаря на изисквания, публикувани в текста на одобрената Национална Научна Програма (https://web.mon.bg/upload/30539/rMS206_NP-Mladi-ucheni2_05052022.pdf) – т. 9.2.
 • Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка
 • Награди или грамоти
 • Декларация по образец

Срок за подаване на документи – 6.10.2022 г. – 12.10.2022 г. в Деканат, ет. 2, стая 211 на Фармацевтичен факултет – 1000 София, ул. “Дунав” № 2, или на ел. адрес: dekanat1@pharmfac.mu-sofia.bg

За информация – тел. 029236504

 

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)