Страници

АКТУАЛНО

Годишни Стипендии – Български фармацевтичен съюз

Откриване на процедура за прием на заявления във връзка с присъждането на ежегодни стипендии на студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”

Открива се процедура за прием на заявления за кандидатстване за ежегодни стипендии на студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация” съгласно приетите с решение на Управителния съвет (УС) на Българския фармацевтичен съюз (БФС) „Правила на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за присъждане на ежегодни стипендии на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”“.

Заявленията за кандидатстване за ежегодната стипендия на БФС се подават в УС на БФС, включително по поща или чрез куриер в периода от 14 септември до 14 октомври 2022 г., включително. Заявлението следва да е придружено от:

1.        Академична справка от висшето училище за успеха на кандидата от предходната учебна година;

2.        Уверение, че е записан в редовна форма на обучение за съответната учебна година;

3.        Кратка автобиография на кандидата;

4.        Мотивационно писмо за причините, поради които се обучава за придобиване на образователно – квалификационна степен магистър в ПН „Фармация”;

4а. Декларация (свободен текст), че кандидатът не е получавал стипендия от БФС по реда на настоящите правила до момента;

5.        Препоръки от хабилитирани лица, членове на БФС.

 

За повече информация: www.bphu.bg, секция За БФС/Документи на БФС.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)