Страници

АКТУАЛНО

Въпросник-анкета за преподаватели от ФФ „Европейската рамка за цифрово образователно съдържание“, срок: до 15.06.2022

Уважаеми Преподаватели във Фармацевтичен факултет на Медицински Университет-София,

В изпълнение на Плана за действие в областта на цифровото образование за периода 2021- 2027 година Европейската комисия стартира консултации е държавите членки в рамките на проучване за изпълнението на действие 3 „Европейска рамка за цифрово образователно съдържание“. В контекста па бързата цифрова трансформация държавите членки се приканват да споделят своите инициативи, коментари и предложения за развитие на рамката за качествено образователно съдържание. Консултацията е отворена за всички заинтересовани страни.

Получените отговори ще предоставят възможност за набелязване на ключови дейности и участници на Плана за действие. Ще се набележат и различни подходи към цифровото образователно съдържание, необходимо за осъвременяването на процесите на преподаване и учене и за развитие на необходимите умения до 2030 година (Цифрово десетилетие).

Въпросникът е групиран в 10 тематични направления, като се прави разграничение между трите основни нива на образование: ранно детско, училищно и виеше образование.

Крайният срок за предоставяне на отговори е 15 юни 2022 година.

Попълването на въпросника отнема около 45 минути.

Линк към Въпросника-анкета: https://ec.europa.eu/eusurvey/mnner/MemberStatesSurvey2021

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)