Страници

НОВИНИ

ЗАПОВЕД, КАСАЕЩА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА И УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Във връзка чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, изменена със Заповед № РД-01-285 от 05.05.2021 г. и Заповед № РД-01- 355 от 18.05.2021 г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и дейността на Медицински университет – София и Заповед № РК36-1091/19.05.2021 г. на Ректора на Медицински университет – София,

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в структурните звена на Фармацевтичен факултет за времето до 05.2021 г. както следва:

 1. Разрешава се провеждане на присъствен учебен процес в структурните звена при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра, носене на маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
 2. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществине мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитна маска от всички участници.

II. Провеждане на студентско обучение

 1. Лекциите и семинарните занятия по съответните дисциплини да се провеждат конферентно в електронна среда – Google Практическите занятия, там където епидемичната обстановка позволява да се провеждат присъствено с ½ от студентските групи по предварително утвърден от зам.-декана по УД график, като се преподава материал за две тематични упражнения, при спазване на физическа дистанция най-малко 1,5 метра, съобразено с капацитета на учебната зала и спазване на всички противоепидемични изисквания.
 2. По дисциплините, по които не е възможно присъствено практическо обучение поради повишен епидемиологичен риск или специфичност, упражненията да се провеждат неприсъствено в електронна среда.
 1. Заверката на учебния процес да се извършва служебно от учебните отдели на Деканата след представени списъци от ръководителите на катедри, удостоверяващи посещаемостта на студентите.
 2. При възможност, изпитите да се провеждат съгласно Раздел VII от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2020/2021 г., по предварително изготвен график при спазване на всички противоепидемични мерки.
 3. Чуждестранните студенти, обучаващи се на английски език, които не могат да се завърнат в България поради епидемиологични забрани, продължават обучението си в електронна среда до създаване на такава възможност.
 • За осигуряване на безопасна среда и условия на труд, ръководители катедри/структурни звена да планират и проведат необходимите организационни мероприятия за прилагане на противоепидемични мерки, в съответствие с вида и характера на дейността им, които да включват:
 1. Редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения, съгласно Алгоритъм Приложение № 1 от Заповед № РК-36-1010 от 04.2021 г.;
 2. Инструктаж на служителите за правилната хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 2 от Заповед № РК-36-1010 от 04.2021 г.; и осигуряване на топла течаща вода, сапун и дезинфектант.
 3. Носене на защитна маска за еднократна или многократна употреба, съгласно пропоръките на Приложение № 3 от Заповед № РК-36-1010 от 04.2021 г.;
 4. Организация на работният процес в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние), там където е възможно, като се допуска присъствена работа на най-много 50% от персонала;
 5. Организация и контрол на броя на лицата в обектите и в помещенията, предоставящи административни услуги, като не се допуска повече от 1 човек на 8 кв. м.
 6. Ръководители катедри/структурни звена да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и други превантивни мерки и методи на работа, като ограничаване на несъществени контакти за осигуряване на по-добро ниво на защита на работещите.
 7. Всички лица, намиращи се на открити обществени места във Фармацевтичен факултет, при струпване на хора и невъзможност да осигуряване на физическа дистанция от 1,5 метра, са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или многократно употреба, покриваща носа и устата съгласно препоръките в Приложение № 3;
 8. Изключение от задължението по т. 7 се допуска при участие в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници.

Настоящата заповед влиза в сила от 25.05.2021 г.

Заповедта да се доведе до знанието на заместник-деканите, ръководителите на катедри/отдели, студентите, специализантите, докторантите и всички служители и да се публикува на официалната страница на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

Контролът по изпълнението възлагам на заместникдеканите, ръководителите на катедри/отдели и началник АСЧ.

 

Декан на Фармацевтичен факултет:

проф. Александър Златков

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)